B?nh vi?n Truy?n máu – Huy?t h?c TP H? Chí Minh th?c hi?n 114 ca ghép t? bào g?c t?o máu

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP Hồ Chí Minh thực hiện 114 ca ghép tế bào gốc tạo máu